Than hoạt tính thanh chanh

220.000

Than vị tranh than hoạt tính đốt là cháy
kích cỡ than 35mm
100 viên/1 hộp